Chomutovská knihovnaChomutovská knihovna

TRANSLATE

Obsah


I. Základní ustanovení

1. Právní zakotvení

V souladu se Zřizovací listinou Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace schválenou Zastupitelstvem města Chomutova usnesením č. 360/18 ze dne 12. 12. 2018 a podle § 4, odst. 6 zákona č.257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento Knihovní řád (dále jen KŘ):

2. Poslání a činnost Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace

Chomutovská knihovna, příspěvková organizace (dále jen ChK) je veřejnou univerzální knihovnou ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona a zabezpečovat občanům rovný přístup k informacím a kulturním hodnotám, které jsou obsaženy ve fondech a informačních databázích knihovny. ChK je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Je evidována u Ministerstva kultury České republiky jako veřejná knihovna pod číslem 1493/2002. ChK je městskou knihovnou pro město Chomutov a plní též regionální funkce pro region Chomutov na základě pověření Severočeskou vědeckou knihovnou v Ústí nad Labem. ChK poskytuje veřejné knihovnické a informační služby v síti svých provozoven. Tato síť se skládá z hlavní knihovny a dvou poboček (Březenecká).

3. Veřejné knihovnické a informační služby

1/ Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona, zejména podle § 4 a § 14. Jsou to zejména:
a) výpůjční služby:

 • prezenční půjčování,
 • absenční půjčování (půjčování mimo budovu),
 • meziknihovní výpůjční a reprografické služby,
 • mezinárodní meziknihovní služby,

b) reprografické a jiné kopírovací služby,
c) informační služby:

 • konzultační (informace o katalozích, databázích, fondech a využívání knihovny, informace metodického charakteru),
 • bibliografické, referenční, faktografické a rešeršní,
 • lokační (zjišťování dostupnosti fondů a informace o nich),
 • přístup do bází dat lokálních i na síti,
 • přístup na internet,
 • pořádání knihovnických lekcí a dalších akcí pro veřejnost,
 • informuje o svých službách na internetové adrese www.chomutovskaknihovna.cz.

Informační služby jsou poskytovány v ústní, písemné a elektronické formě.
d) konzultační, poradenské, akviziční, katalogizační a vzdělávací služby pro knihovny regionu.
2/ Základní služby poskytuje podle § 4 odst. 2 knihovního zákona knihovna bezplatně. Placené služby knihovna poskytuje podle § 4 odst. 2 písm. a) až c) knihovního zákona, resp. odst. 3 a 4 tamtéž.
3/ Knihovna účtuje poplatky za registraci uživatelů, sankční poplatky, poplatky za reprografické a jiné kopírovací služby a za některé specializované služby.
4/ Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, poplatky za služby, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány podle zásad KŘ a ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou č. 3.

Nahoru na obsah

 

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

1. Registrace uživatele

1/ a) Registrovaným uživatelem knihovny se stává fyzická či právnická osoba vydáním průkazu uživatele knihovny na základě uzavření smlouvy o poskytování služeb (přihláška čtenáře). Při uzavření smlouvy knihovník ověřuje osobní údaje podle osobních dokladů (kopii osobního dokladu si však neuchovává) a přijme registrační poplatek. Čtenářský průkaz je uživateli vydán při jeho první osobní návštěvě knihovny, po ověření identifikačních údajů a zaplacení registračního poplatku.
b) Knihovna dbá z důvodu ochrany svých práv a povinností na to, aby nedošlo k několikanásobnému zápisu jednoho uživatele v databázi knihovny. Proto před vlastním zápisem provede příslušný pracovník podle dostupných osobních údajů kontrolu v databázi, aby duplicitnímu záznamu zabránil. Základním údajem, kterým knihovna identifikuje své uživatele, je jméno, příjmení a datum narození.
2/ a) Uživateli knihovny se mohou stát:

 • všichni občané České republiky (dále jen ČR) starší 15 let způsobilí ve smyslu občanskoprávních předpisů k právním úkonům (uvedené údaje se ověřují na základě platného občanského průkazu);
 • občané členských států Evropské unie, včetně občanů Norska, Islandu, Lichtenštejnska a Švýcarska, po předložení platného průkazu totožnosti;
 • ostatní cizí státní příslušníci po předložení platného cestovního pasu a platného povolení k pobytu.


b) Právnická osoba se může stát uživatelem po uzavření smlouvy o poskytování služeb podepsané jejím statutárním zástupcem. K uzavření smlouvy je nutno předložit doklady prokazující existenci právnické osoby nebo umístění organizační složky podniku v ČR. Fyzické osobě, pověřené zastupováním právnické osoby ve styku s ChK, je po předložení občanského průkazu a úhradě registračního poplatku vystaven čtenářský průkaz. Právnická osoba může písemně pověřit zastupováním ve vztahu k ChK jednu osobu.
c) Registrovaným uživatelem knihovny se může stát osoba mladší 15 let. Registraci (uzavření smlouvy) osoby mladší 15 let provádí zákonný zástupce. Svým podpisem přebírá veškerou zodpovědnost za absenční výpůjčky a dodržování KŘ jím zastupované osoby. Zákonný zástupce osoby mladší 15 let je povinen poskytnout knihovně o své osobě tyto údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého bydliště, e-mail a telefonní číslo.
d) Sleva z registračního poplatku se poskytuje seniorům starším 65 let na základě občanského průkazu nebo i mladším osobám po předložení důchodového výměru při první registraci. Senioři starší 75 let jsou registrováni zdarma po předložení občanského průkazu.
e) Studentům a učňům do 26 let se sleva poskytuje na základě platného potvrzení o studiu.
f) Občané se zdravotním postižením jsou registrováni zdarma po předložení průkazu ZTP nebo ZTP/P.
3/ Registrace v jedné knihovně je platná ve všech knihovnách sítě, práva a povinnosti uživatele registrovaného v jedné knihovně se tedy vztahují ke všem knihovnám sítě.
4/ a) Registrace je na 12 měsíců a její platnost lze po předložení platného občanského průkazu a opětovném podepsání smlouvy (přihlášky čtenáře) prodloužit.
b) Čtenářský průkaz je nepřenosný a majitel ručí za to, že nedojde k jeho zneužití.
c) Ztrátu, případně jakékoliv změny (jména, bydliště) je uživatel povinen oznámit knihovně. Za vystavení duplikátu průkazu se platí stanovený manipulační poplatek dle Ceníku v příloze č. 3.
5/ Poskytne-li uživatel svoje telefonní číslo, email nebo obojí, dává tím souhlas, že mu budou automaticky odesílána oznámení o čekajících knihovních jednotkách (rezervace), připomínkách, upomínkách, novinkách a hromadná oznámení.
6/ Knihovna je správcem osobních údajů uživatelů. Knihovna postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Veškeré podmínky zpracování osobních údajů knihovnou, rozsah údajů, které jsou uživatelé povinni knihovně sdělit a které jsou dobrovolné, účely zpracování atd. jsou obsahem Informace o ochraně osobních údajů uživatelů ChK, v příloze č. 1.

2. Základní práva a povinnosti uživatelů knihovny

1/ Knihovna je veřejnosti volně přístupná. Přístup je povolen registrovaným i neregistrovaným uživatelům.
2/ Uživatelům je k dispozici šatna v přízemí knihovny, jejíž součástí jsou i uzamykatelné šatní skříňky. Provozní řád šatny je přílohou č. 2.
3/ Uživatelé mohou ke zpracování a reprodukci textů pro svoji potřebu užívat vlastních prostředků. Přenosná zařízení pro práci s textem je možno používat pouze se souhlasem pracovníka vykonávajícího službu a na k tomu určených místech. Uživatelé nesmí připojovat vlastní zařízení do elektrické sítě knihovny.
4/ Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně a případně elektronicky na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
5/ Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ, vyvěšenými pokyny a pokyny pracovníků knihovny. Musí se podrobit stanoveným kontrolním opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a pro ochranu majetku knihovny.
6/ Vybrané prostory knihovny jsou sledovány kamerovým systémem se záznamem. Tyto prostory jsou pro uživatele viditelně označeny a doplněny informacemi vyžadovanými Nařízením o ochraně osobních údajů a Zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. Rozsah a způsob zaznamenávání kamerovým systémem, jakož i bližší podmínky ochrany osobních údajů získaných ze záznamu kamerového systému, jsou obsahem přílohy č. 1.
7/ V prostorách knihovny platí zákaz vstupu zvířat, kouření, požívání alkoholu a návykových látek. Po knihovně je zakázáno pohybovat se na kolečkových bruslích, skateboardu, na kole, koloběžce atp. Konzumace potravin a nápojů je možná po předchozí domluvě s knihovníkem.
8/ Uživatelé a návštěvníci knihovny jsou povinni respektovat ve zvýšené míře zásady slušného chování, neomezovat a neohrožovat ostatní uživatele a návštěvníky. Uživatel, který porušuje právní předpisy ČR nebo KŘ, může být z prostor knihovny vykázán, při opakovaných nebo závažných konfliktech pak zbaven zcela práva užívat služeb ChK. Ředitel organizace může odepřít poskytování služeb návštěvníkovi v podobných případech až na dobu pěti let, a to i v případech, kdy knihovna eviduje neuhrazenou pohledávku vůči uživateli jejích služeb. Vstup a pobyt v knihovně je zakázán osobám znečištěným, podnapilým či pod vlivem omamných a psychotropních látek. Poskytování služeb může být odmítnuto i osobám, u nichž existuje podezření na onemocnění přenosnou chorobou.
9/ Uživatel odpovídá za škodu, kterou ChK způsobil. Odpovědnost za škodu se řídí Občanských zákoníkem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Škoda se nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Není-li to dobře možné, anebo žádá-li to poškozený, hradí se škoda v penězích.
10/ Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven povinnosti nahradit způsobenou škodu ani odpovědnosti podle platných předpisů.

Nahoru na obsah

 

III. Výpůjční služby

1. Obecná ustanovení

1/ Uživatel je povinen při vstupu do jednotlivých oddělení knihovny nebo na pobočku předložit knihovníkovi svůj čtenářský průkaz.

2/ Při pochybnostech, zda uživatel prokazující se čtenářským průkazem, je totožný s registrovaným uživatelem, může knihovník požádat uživatele o prokázání totožnosti.

2. Způsoby půjčování

1/ Uživatelům se půjčují knihovní jednotky z knihovního fondu uloženého ve volném výběru nebo ve skladech. Knihovní jednotky z volného výběru si uživatelé mohou vyhledat samostatně nebo je lze objednat prostřednictvím elektronického katalogu. Knihovní jednotky ze skladů se objednávají prostřednictvím elektronického katalogu nebo přímo v odděleních knihovny.

2/ Knihovnám se půjčují knihovní jednotky z knihovního fondu v rámci meziknihovních služeb podle vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. Služba je zpoplatněna dle Ceníku v příloze č. 3.

3. Rozhodnutí o půjčování

1/ Výpůjčky se uskutečňují v souladu s posláním knihovny. O půjčení knihovní jednotky a jeho způsobu rozhoduje knihovna v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).
2/ Mimo budovu (absenční výpůjčky) se nepůjčují knihovní jednotky:
a) jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození (vzácné knihovní jednotky, pokud knihovna vlastní pouze 1 exemplář, fond archivovaných periodik a regionálních publikací)
b) knihovní jednotky zařazené do příručního fondu studovny a jednotlivých odborných pracovišť knihovny
c) jestliže byly vypůjčeny ze zahraničních knihoven nebo z českých knihoven, a ty stanovily prezenční výpůjčku ve studovně jako podmínku.
3/ Mimo knihovnu jsou registrovaným uživatelům starším 18 let půjčovány také čtečky elektronických knih, a to s výpůjční lhůtou 1 měsíc a výběrem vratné kauce, viz Smlouva o výpůjčce v příloze č. 4.
4/ Knihovna půjčuje také tašky a deštníky, a to ve stejném režimu jako ostatní knihovní jednotky.

4. Počet půjčených svazků

Absenčně si uživatel může půjčit:
a) maximálně 25 knih nebo brožur v jednom výpůjčním oddělení,
b) maximálně 10 DVD nebo CD,
c) maximálně 10 společenských her,
d) maximálně 30 periodik.

5. Postupy při absenčním půjčování

1/ Knihovní jednotky se absenčně půjčují jen uživatelům s platnou registrací.
2/ a) Dospělý uživatel a kolektivní člen si mohou půjčovat ve všech odděleních knihovny.
b) Děti (včetně uživatelů s průkazkou Knihánek) do 15 let si mohou půjčovat jen v oddělení dětské literatury.
c) Uživatelé s průkazkou Bookstart si mohou půjčovat knihy, hry, filmy a audioknihy pro děti a o dětech (0-3 roky), a to ve všech odděleních knihovny, kromě oddělení beletrie.
3/ Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádanou knihovní jednotku, pokud je umístěna ve skladu v budově knihovny. Knihovní jednotky z externího skladu, na které byl požadavek zadán, jsou připraveny k vypůjčení do 7 pracovních dnů.
4/ Uživatel si může zadat požadavek (rezervaci) na vypůjčenou knihovní jednotku. Rezervací se rozumí i odložení z poličky a vnitřní meziknihovní výpůjční služba. Žádá-li stejnou knihovní jednotku najednou více uživatelů, stanoví se pořadí podle času podání objednávky. Jakmile se požadovaná knihovní jednotka vrátí, uvědomí knihovna žadatele, aby si ji do 10 pracovních dnů vyzvedl. Po uplynutí této lhůty rezervace zaniká. Zadáním rezervace uživatel přijímá závazek uhradit ChK náklady spojené s rezervováním knihovní jednotky dle Ceníku v příloze č. 3. Tyto náklady je třeba uhradit před vydáním knihovní jednotky.
5/ U časopisů běžného kalendářního roku se absenčně nepůjčuje nejnovější číslo.
6/ Je v zájmu uživatele, aby si před převzetím výpůjčky knihovní jednotku prohlédl a ihned ohlásil všechny závady, jinak za ně přejímá odpovědnost.
7/ Pokud si čtenář chce vypůjčit knihovní jednotku, která je nedostupná na trhu nebo jinak cenná, podepíše dohodu o peněžní náhradě vypůjčené knihovní jednotky dle přílohy č. 6.

6. Postupy při prezenčním půjčování

Po vyhledání knihovní jednotky v oddělení studovny může uživatel knihovní jednotku prezenčně studovat na kterémkoli studijním místě studovny. Není dovoleno přenášet knihovní jednotky do jiných prostor knihovny. To se týká i oddělení čítárny.

7. Výpůjční lhůty

1/ Výpůjční lhůta pro absenční výpůjčky je 30 dní.
2/ Výpůjční lhůta se vztahuje k jedné knihovní jednotce.
3/ Výpůjční lhůta může být prodloužena:
a) prezenční výpůjčky: výpůjční lhůtu nelze prodloužit;
b) absenční výpůjčky: pokud uživatel před uplynutím výpůjční lhůty požádá o její prodloužení a nežádá-li knihovní jednotku další uživatel, je možno prodloužit výpůjční lhůtu dvakrát o 30 dní (celkem 60 dnů) ode dne, kdy uživatel o prodloužení požádal nebo jej prostřednictvím on-line katalogu provedl. Výpůjční lhůty si může uživatel prodloužit elektronicky prostřednictvím svého čtenářského konta nebo o jejich prodloužení požádat osobně v knihovně, telefonicky nebo emailem. Výpůjční lhůty lze prodloužit pouze po dobu platnosti čtenářského průkazu. Pokud vypůjčenou knihovní jednotku žádá další čtenář, není možné výpůjčku prodloužit a do doby jejího vrácení si uživatel nemůže vypůjčit další knihovní jednotky;
c) meziknihovní výpůjčky: u výpůjček z jiných knihoven je nutno požádat o prodloužení alespoň jeden den před uplynutím výpůjční lhůty.
4/ Uživateli, který sdělí svou e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu, ChK bezplatně zasílá elektronické zprávy nebo SMS upozorňující na blížící se konec výpůjční lhůty a na riziko sankčních poplatků po jejím uplynutí. ChK tyto zprávy nezasílá, pokud zasílání uživatel odmítne. ChK z technických důvodů negarantuje doručení této zprávy. Nedoručení nebo pozdní doručení této zprávy není důvodem pro snížení nebo odpuštění sankčních poplatků.
5/ Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro absenční výpůjčky. Takto stanovenou kratší výpůjční lhůtu nelze prodloužit.

8. Vracení vypůjčené knihovní jednotky

1/ Uživatel je povinen vrátit vypůjčenou knihovní jednotku v takovém stavu, v jakém si ji vypůjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu knihovní jednotky, případně uhradit škodu jako při ztrátě knihovní jednotky dle Ceníku v příloze č. 3. Je zakázáno upravovat text graficky, podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčené knihovní jednotky zasahovat.
2/ Knihovní jednotky je možné, mimo otevírací dobu knihovny, vracet prostřednictvím biblioboxu, a to pouze pokud povaha knihovní jednotky takové vrácení umožňuje bez rizika poškození. Knihovní jednotka je z konta uživatele odečtena až následující pracovní den po vhození do biblioboxu. Do té doby je knihovní jednotka považována za nevrácenou. Knihovní jednotky, které byly oproti stavu při půjčování jakýmkoli způsobem poškozeny, knihovna ze čtenářského konta neodečte. Knihovna posílá vyrozumění o odečtení výpůjčky ze čtenářského konta uživatele pouze v případě, že jí uživatel poskytl svojí emailovou adresu. Informaci o vrácení knihovní jednotky může uživatel zjistit nahlédnutím do svého čtenářského konta.

9. Ručení za vypůjčenou knihovní jednotku

Uživatel nesmí vypůjčenou knihovní jednotku půjčovat dalším osobám. Ručí za ni po celou dobu výpůjčky.

10. Obecná ustanovení o půjčování

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. o výpůjčce.

11. Práva a povinnosti uživatele pro absenční půjčování

1/ Uživatel ručí za vypůjčenou knihovní jednotku do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam v automatizovaném knihovním systému.
2/ Vrací-li uživatel vypůjčenou knihovní jednotku výjimečně poštou, je povinen ji řádně zabalit a poslat doporučeně nebo zásilku pojistit. Za zásilku ručí až do okamžiku, kdy ji knihovna převzala a nezjistila závady. Pro účtování případných sankčních poplatků je rozhodující datum doručení, nikoliv odeslání.
3/ Jestliže uživatel nevrátí knihovní jednotku půjčenou absenčně ve stanovené výpůjční lhůtě, zaplatí knihovně sankční poplatky účtované podle doby překročení řádné výpůjční lhůty. Výše těchto poplatků je stanovena v Ceníku v příloze č. 3.
4/ Uživatel má možnost sledovat stav svých výpůjček ve svém čtenářském kontě. Knihovna není povinna zasílat upozornění o překročení výpůjční lhůty.
5/ 4 dny před koncem výpůjční lhůty je uživatel na blížící se konec výpůjční lhůty upozorněn e-mailem nebo SMS (tzv. připomínka).
6/ 1. upomínka není zasílána elektronicky, ani písemně.
7/ Následná upozornění o překročení výpůjční lhůty jsou zasílána formou 2., 3. a 4. upomínky elektronicky (SMS, e-mail) nebo písemně.
8/ Upomínky jsou zasílány v termínech dle Ceníku v příloze č. 3.
9/ Pro vybírání sankčních poplatků je rozhodující překročení výpůjční lhůty, nikoliv doručení upomínky.
10/ Připadá-li poslední den výpůjční lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.
11/ ChK z technických důvodů negarantuje doručení upomínacích zpráv (bod 5/ - 9/).
12/ Jestliže uživatel ani po 4. upomenutí absenčně půjčenou knihovní jednotku nevrátí nebo nezaplatí, zahájí ChK zpravidla vymáhání pohledávky právní cestou.
13/ V případě jakýchkoliv nevyřešených pohledávek vůči knihovně nebo neplatnosti čtenářského průkazu nemůže uživatel využívat absenčních služeb (půjčování dalších knihovních jednotek, prodlužování výpůjčních lhůt knihovních jednotek již zapůjčených atd.).

12. Meziknihovní výpůjční služby

Jestliže knihovní jednotka není ve fondech ChK, zprostředkuje knihovna na žádost uživatele výpůjčku knihovní jednotky meziknihovní výpůjční službou z jiné knihovny v ČR podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů Národní knihovny ČR. Služba je zpoplatněna dle Ceníku v příloze č. 3. Poplatek za ztrátu knihovní jednotky z jiné knihovny se řídí Ceníkem v příloze č. 3 a náhrada celkové škody za ztrátu dle Ceníku dodávající knihovny.

Nahoru na obsah

IV. Informační služby

1. Informační, referenční, internetové a databázové služby

1/ Knihovna zodpovídá bibliografické, případně faktografické dotazy uživatelů podané jakoukoliv formou.
2/ Knihovna zpracovává rešerše na základě objednávky registrovaného uživatele s aktivním členstvím.
3/ Knihovna zajišťuje exkurze s odborným výkladem o službách ChK.
4/ Knihovna zajišťuje přístup k databázím a vybraným informačním zdrojům na internetu.
5/ Knihovna zajišťuje přístup k internetu na počítačích pro veřejnost.

2. Pokyny a pravidla pro přístup k internetu v knihovně

1/ Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
2/ Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
3/ Uživatel může po dohodě s knihovníkem kopírovat na přenosná média informace získané z databází a internetu, pokud to povoluje producent či poskytovatel databáze.
4/ Uživatel nesmí:
a) pokusit se jakýmkoliv způsobem získat přístupová práva či privilegovaný stav, který mu nepřísluší. Pokud uživatel získá privilegovaný stav nebo jemu nepříslušející přístupová práva jakýmkoli způsobem (včetně hardwarové nebo softwarové chyby systému), je povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit službě;
b) vědomě narušovat práci ostatních uživatelů počítačové sítě ani chod a výkonnost sítě jako celku, např. nadměrným přetěžováním zdrojů sítě, ani používat síť k přístupům do jiných počítačů nebo do jiných sítí či k šíření počítačových virů;
c) upravovat naskenované úřední dokumenty.
5/ Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače nebo sítě; dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
6/ Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
7/ Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) a ostatní předpisy). Případné zneužití dat a informací může být trestné.
8/ Je zakázáno vyhledávat a jakkoliv využívat internetové stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání návykových látek a hrát online počítačové hry.
9/ Veškerý přístup k internetu je monitorován a údaje o navštívených stránkách jsou uchovávány po nezbytně nutnou dobu.
10/ Knihovna nenese odpovědnost za obsah souborů stažených z internetu, zvláště pak obsahují-li viry.
11/ Uživatelé si mohou informace a soubory získané při práci s internetem vytisknout na samoobslužných multifunkčních zařízeních v přízemí v oddělení čítárna a ve 2. patře v oddělení studovna. Služba je zpoplatněna dle Ceníku v příloze č. 3.
12/ Uživatelé pracují s internetem individuálně. Ze strany ChK není poskytována žádná podpora ani konzultace.
13/ Knihovna umožňuje připojení k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě WiFi. Připojení je k dispozici v oddělení studovna a v dětské herně ve 2. patře. K připojení je potřeba mít vlastní zařízení. Provozní řád WiFi sítě je přílohou č. 5.
14/ Provoz počítačové sítě knihovny může být omezen nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.

3. Reprografické, kopírovací a jiné služby

1/ Reprografické a jiné kopírovací služby se poskytují z fondů knihovny anebo z fondů knihovnou vypůjčených v rámci meziknihovních služeb. Uživatel, pro kterého byla kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb. autorského zákona.
2/ Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy nebo hrozí-li riziko poškození knihovní jednotky.
3/ Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Za zprostředkování kopie knihovní jednotky z jiné knihovny se účtuje cena kopie účtovaná jinou knihovnou včetně poštovních výloh. Poplatek je třeba uhradit vždy při vyzvedávání kopie. Uživatel, pro kterého byla takto kopie zhotovena, je povinen s ní zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila.
4/ Knihovna umožňuje kopírování, skenování a tisk dokumentů na samoobslužném multifunkčním zařízení. Služba je zpoplatněna dle Ceníku v příloze č. 3.
5/ Na zakázku se zhotovují kopie do rozsahu 10 stran okamžitě, objemnější zakázky podle individuální dohody. Tato služba je určena pro rozsáhlejší zakázky, kopírování z poškozené knihovní jednotky nebo z knihovních jednotek velkého formátu, pro složitější požadavky na změnu formátu a pro kopírování ze silnějších vázaných knih, kdy hrozí poškození vazby.
6/ Učebnice se obalují podle individuální dohody s knihovníkem.

Nahoru na obsah

V. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

1. Ztráta nebo poškození knihovní jednotky

1/ Uživatel je povinen bezodkladně nahlásit ztrátu nebo poškození knihovní jednotky a ve lhůtě stanovené ChK nahradit škodu podle ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
2/ O způsobu náhrady rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením knihovní jednotky do původního stavu nebo obstaráním knihovní jednotky ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání nebo finanční náhradu. Při stanovení finanční náhrady se vychází z aktuální ceny knihovní jednotky dle Ceníku v příloze č. 3.
3/ Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Nahoru na obsah

VI. Závěrečná ustanovení

1. Výjimky z Knihovního řádu

Výjimky z KŘ povoluje ředitel knihovny nebo jím pověřený pracovník.

2. Doplňky Knihovního řádu

Nedílnou součástí KŘ je příloha č. 1 Informace o ochraně osobních údajů uživatelů ChK, příloha č. 2 Provozní řád šatny, příloha č. 3 Ceník, příloha č. 4 Smlouva o výpůjčce čtečky e-knih, příloha č. 5 Provozní řád WiFi sítě.

3. Účinnost Knihovního řádu

Tento Knihovní řád nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2023 a nahrazuje Knihovní řád ze dne 1. 6. 2022.

 

Mgr. Bedřich Fryč v.r.
ředitel Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace

Nahoru na obsah


Příloha č. 1
Informace o ochraně osobních údajů uživatelů Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace

1. Úvod a účel informace

1/ Tato Informace o ochraně osobních údajů uživatelů ChK (dále jen „Informace“) poskytuje přehled o rozsahu zpracování osobních údajů uživatelů služeb, registrovaných uživatelů a jejich zákonných zástupců v ChK a další informace pro tyto subjekty o ochraně jejich osobních údajů, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a Zákona o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb., (dále jen „GDPR“).
2/ Pro účely zajištění bezpečnosti osobních údajů byla provedena v souladu s čl. 24, 25 a 32 GDPR analýza a posouzení působení hrozeb na zpracování osobních údajů a analýza a posouzení hrozeb ve vztahu k právům a svobodám subjektů údajů a byl navržen soubor technických a bezpečnostních opatření, která ChK implementovala do svých interních postupů.
3/ ChK při nakládání s osobními údaji dbá na dodržení základních zásad při nakládání s osobními údaji, tedy zejména:
a) zpracovává osobní údaje korektním a transparentním způsobem;
b) před každým zpracováním stanoví účel a právní důvod tohoto zpracování;
c) zpracovává osobní údaje pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytnou k danému účelu;
d) zpracovává osobní údaje přesné a podle potřeby je aktualizuje;
e) zajišťuje náležité zabezpečení osobních údajů.
4/ ChK má zpracovaný detailní interní vnitřní předpis o ochraně osobních údajů, se kterým jsou seznámeni všichni zaměstnanci, kteří jsou zavázáni k jeho dodržování včetně povinnosti mlčenlivosti o osobních údajích, se kterými přijdou do styku při výkonu své práce a o přijatých bezpečnostních opatřeních knihovny pro ochranu osobních údajů. Všichni zaměstnanci jsou zavázáni povinností mlčenlivosti dle předchozí věty i po ukončení jejich pracovního poměru v knihovně. Všichni zaměstnanci jsou zavázáni požadovat po uživatelích pouze osobní údaje v rozsahu a pro účely vymezené v této směrnici.
5/ Knihovna zpracovávané osobní údaje nepředává třetím osobám, pokud jí tuto povinnost nestanoví právní předpisy či pokud tak nepotřebuje učinit pro obhajobu svých práv. Pokud knihovna pověří jinou osobu výkonem určité činnosti (např. některé specifické IT služby) a tyto osoby jsou v postavení tzv. zpracovatele osobních údajů, má s nimi knihovna uzavřen smluvní vztah, který smluvně zajišťuje zabezpečení předávaných osobních údajů.

2. Rozsah zpracovávaných osobních údajů

1/ Knihovna zpracovává pouze takové údaje, aby mohla poskytovat kvalitní služby a komfortní obsluhu, aby dodržovala zákonné povinnosti a chránila své oprávněné zájmy. Údaje shromažďuje o registrovaných uživatelích a jejich zákonných zástupcích (případně zplnomocněných osobách), příp. o uživatelích některých dalších služeb (např. při vypůjčení čteček e-knih apod.).
2/ Knihovna zpracovává zejména tyto kategorie osobních údajů:
2/1. Základní údaje

A. Identifikační údaje registrovaného uživatele
Základními identifikačními údaji registrovaného uživatele jsou jeho:
a) jméno a příjmení,
b) datum narození,
c) adresa trvalého pobytu,
d) číslo čtenářského průkazu,
e) u cizinců navíc údaj o platnosti povolení k pobytu na území ČR,
f) v případě dětí mladších 15 let to jsou jméno, příjmení, datum narození a adresa
trvalého pobytu zákonného zástupce dítěte, podpis zákonného zástupce,
g) podpis uživatele.
Tyto údaje vyžaduje knihovna při registraci uživatele (uzavření smlouvy) a jejich poskytnutí je podmínkou pro možnost provedení registrace. Bez jejich poskytnutí nemůže knihovna požadované služby poskytnout.

B. Doplňující a kontaktní údaje registrovaného uživatele
Tyto údaje není žadatel o registraci povinen knihovně poskytnout:
a) další kontaktní adresa,
b) e-mailová adresa,
c) telefonní číslo,
d) akademické tituly,
e) údaj o tom, že je uživatel držitelem průkazu ZTP či ZTP-P,
f) údaj o tom, zda je uživatel studentem,
g) důchodový výměr.
Pokud však tyto údaje knihovna získá, může poskytnout uživateli komfortnější komunikační služby, např. pro zasílání upozornění o blížícím se konci výpůjční lhůty, o připravených rezervacích apod. Poskytnutí těchto údajů tedy není pro uzavření smlouvy vyžadováno. Pokud uživatel poskytne knihovně údaj o tom, zda je držitelem průkazu ZTP či ZTP-P, studentem či seniorem, může na základě toho čerpat výhody, které knihovna těmto osobám poskytuje, např. slevy při registraci.
Registrovaný uživatel a jeho zákonný zástupce jsou povinni změny svých osobních údajů osobně oznámit knihovně bez zbytečného odkladu.

C. Základní údaje neregistrovaných uživatelů služeb
Rozsah zpracovávaných údajů je dán účelem a smyslem pořádané, zpravidla jednorázové akce. Podle dosud pořádaných akcí ze strany knihovny se může jednat o poskytnutí základních identifikačních údajů (jméno a příjmení, e-mail, telefon) pro účely přihlášení na pořádané kulturní či vzdělávací akce s omezenou kapacitou.
Tyto údaje vyžaduje knihovna pro možnost poskytnutí služby. Bez jejich obdržení nemůže knihovna požadované služby poskytnout.

2/2. Údaje o poskytovaných službách
Knihovna zpracovává údaje, které úzce souvisí s tím, jak uživatelé využívají služby knihovny nebo údaje, které knihovně v průběhu využívání služeb uživateli sdělí nebo jinak je vytváří při využívání služeb knihovny. Jedná se zejména o tyto údaje:
a) historie výpůjček, požadavků a plateb,
b) informace o aktuálních výpůjčkách, požadavcích a pohledávkách,
c) přístupy k multifunkčním zařízením,
d) přístupy k internetu a počítačové síti,
e) přihlášení uživatele ke čtenářskému kontu,
f) vzájemná komunikace mezi knihovnou a uživatelem, jako je např. řešení případných stížností, připomínky k poskytovaným službám apod.

2/3. Údaje z kamerových záznamů
Vybrané prostory knihovny jsou sledovány a zaznamenávány kamerovým systémem. Tyto prostory jsou pro uživatele viditelně označeny piktogramem kamery a doplněny informacemi vyžadovanými Nařízením o ochraně osobních údajů - GDPR.
Rozsah a způsob zaznamenávání kamerovým systémem:
V areálu Chomutovské knihovny, p. o. je umístěno celkem šest kamer a to:

 • Kamera č. 1 – záběr kamery: vestibul knihovny (přízemí budovy A)
 • Kamera č. 2 – záběr kamery: šatna knihovny (přízemí budovy A)
 • Kamera č. 3 – záběr kamery: prostor v 1. patře před oddělením naučné literatury (budova A)
 • Kamera č. 4 - záběr kamery: atrium knihovny (nad východem z vestibulu budovy A)
 • Kamera č. 5 – záběr kamery: atrium knihovny (nad východem z vestibulu budovy B)
 • Kamera č. 6 – záběr kamery: vestibul – přístup k výtahu (přízemí budovy B).


Záznamy z kamerového systému jsou pořizovány výlučně za účelem ochrany knihovního fondu a ostatního majetku knihovny a zvýšení ochrany práv a svobod osob, které by mohly být dotčeny protiprávním jednáním jiných osob. Kamery nesnímají prostory k ryze soukromým úkonům osob (toalety, šatny) a neslouží k systematickému sledování osob. Přístup k datům z nahrávání mají určení zaměstnanci. Kamerový systém je nastavený na týdenní cyklické přehrávání. Data z kamer se v běžném provozu nepředávají třetí straně. V případě zvláštní události, jako je poškození nebo zcizení majetku, budou data předána orgánům činným v trestním řízení.

2/4 Účetnictví a daně
Knihovna shromažďuje identifikační a transakční údaje uživatelů (zejm. o provedených peněžitých úhradách poplatků uživatelů služeb) za účelem plnění svých účetních a daňových povinností, které knihovně ukládá platná legislativa.

2/5. Vnitřní správa

A. Výkon (resp. obhajoba) práv
Knihovna v případě nutnosti vymáhání svých nároků (dlužné částky, náhrada škody) shromažďuje pro tyto účely základní údaje uživatele, údaje o poskytnutých službách, údaje ze vzájemné komunikace, údaje o učiněných právních krocích a jejích výsledcích.

B. Statistické účely
Údaje jsou užívané rovněž ke statistickým účelům, avšak v tomto případě vždy již v anonymizované podobě. Jedná se zejména o statistické analýzy věkové skladby uživatelů knihovnických služeb.

3. Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje v rozsahu definovaném v čl. 2 knihovna využívá pro účely:
a) poskytování služeb uživatelům knihovny v rozsahu daném KŘ,
b) ochrany majetku knihovny při prezenčních výpůjčkách z fondu mimo volný výběr a při absenčních výpůjčkách, zejména vedením přesné evidence o všech transakcích prováděných ve vztahu k uživateli, tj. o provedených absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu a o zaměstnancích knihovny, kteří tyto transakce provedli,
c) ochrany ostatního majetku knihovny proti vandalismu a krádežím,
d) statistického hodnocení činnosti knihovny,
e) evidence příjmů a vymáhání pohledávek,
f) evidence postupu při vyřizování žádostí uživatelů knihovny,
g) informování o službách poskytovaných knihovnou.

4. Doba zpracovávání/uchovávání osobních údajů

1/ Knihovna zpracovává osobní údaje po minimální dobu, po kterou je povinna osobní údaje
zpracovávat. Tedy do doby, do kdy trvá vymezený účel zpracování osobních údajů.
2/ Pro účely této Informace se výmazem/anonymizací osobních údajů rozumí:
a) pokud jde o osobní údaje zaznamenané v listinné podobě, tak jejich řádná protokolární skartace. Pro skartaci listin se uplatní vnitřní pravidla knihovny o skartaci a zejména zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění;
b) pokud jde o osobní údaje zaznamenané v informačních systémech či jiných elektronických databázích, jejich úplný výmaz/anonymizace bez možnosti zpětné rekonstrukce osobních údajů;
c) zajištění opatření proti tomu, aby byly vymazané/anonymizované osobní údaje v případě potřeby obnoveny ze záložních zdrojů.
3/ Ve vztahu k osobním údajům registrovaného uživatele knihovna provede výmaz či anonymizaci osobních údajů automaticky po uplynutí 3 let od konce registračního období, pokud uživatel nemá evidovaný žádný dluh vůči knihovně. Pokud uživatel má evidovaný dluh, dojde k výmazu/anonymizaci jeho osobních údajů po uplynutí 3 let ode dne vypořádání posledního dluhu uživatele vůči knihovně. Pro účely vymáhání pohledávek vůči uživateli je zpracování jeho osobních údajů omezeno již jen na tento účel a jeho osobní údaje jsou přístupné v rámci knihovny pouze osobám odpovědným za vymáhání pohledávek.
4/ Pokud dojde k předčasnému ukončení smluvního vztahu s registrovaným uživatelem (např. vypovězení smlouvy o poskytování služeb) a uživatel nemá evidovaný žádný dluh vůči knihovně, dochází k výmazu/anonymizaci jeho osobních údajů do 1 měsíce. Pokud uživatel dluh vůči knihovně má, jsou osobní údaje vymazány/anonymizovány po uplynutí 1 roku ode dne vypořádání posledního dluhu uživatele vůči knihovně. Pro účely vymáhání pohledávek vůči tomuto uživateli je zpracování jeho osobních údajů omezeno již jen na tento účel a jeho osobní údaje jsou přístupné v rámci knihovny pouze osobám odpovědným za vymáhání pohledávek.
5/ Uživatel, který nemá vůči knihovně žádný dluh, je oprávněn požádat knihovnu o částečný
výmaz některých svých osobních údajů, aniž by přitom byla ukončena jeho registrace.
6/ Částečnému výmazu podléhají tyto osobní údaje: údaje o vrácených prezenčních a absenčních výpůjčkách, údaje o provedených požadavcích, údaje o historii plateb. Částečný výmaz ChK provede do 1 měsíce ode dne doručení žádosti. Registrovaný uživatel svoji žádost může vznést ve formě vyplnění příslušného formuláře osobně v ChK při současném ověření totožnosti žadatele ze strany pracovníků ChK. Podáním žádosti o částečný výmaz uživatel souhlasí s tím, že vymazávané údaje již nebude moci nikdy reklamovat, ani k nim uplatňovat jiné nároky.
7/ ChK však uchovává osobní údaje uživatele, který byl rozhodnutím ChK zbaven práva užívat služeb, aby nemohlo dojít k jeho opětovné registraci. Toto opatření trvá do jeho případného zrušení.
8/ Osobní údaje zákonného zástupce uživatele knihovna vymaže/anonymizuje ve vztahu k zastupované osobě, jakmile pominul důvod pro zastupování, případně, pokud dříve účel nepominul, spolu s výmazem/anonymizací osobních údajů uživatele.
9/ Účetní údaje ChK vymazává vždy po uplynutí zákonných lhůt.
10/ Údaje z kamerových záznamů knihovna vymazává po uplynutí 7 dnů od jejich pořízení; výjimkou jsou situace, kdy je dán důvod záznam ponechat např. kvůli vzniklému incidentu a jeho prošetřování příslušnými orgány.

5. Způsob zpracování osobních údajů

Osobní údaje uživatelů, registrovaných uživatelů a jejich zákonných zástupců knihovna zpracovává v následujících formách a úložištích:
a) listinná forma - v této formě knihovna uchovává:
- uzavřené smlouvy o poskytování služeb (registrace čtenáře),
- potvrzení o výpůjčce,
- doklady související s vedením účetnictví (peněžní transakce v hotovosti) a vymáháním právních nároků knihovny.
Listiny jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny v uzamčených skříních, kam mají přístup pouze zaměstnanci, kteří s nimi pracují při plnění svých pracovních úkolů;
b) elektronická forma v automatizovaném knihovním systému (dále AKS) - osobní údaje registrovaných uživatelů (jejich zákonných zástupců) jsou vedeny v AKS užívaném knihovnou uloženém na serveru knihovny. V tomto AKS jsou vedeny pouze osobní údaje v rozsahu vymezeném touto směrnicí. Přístup do AKS je chráněn relevantními bezpečnostními pravidly, např. v podobě individuálních přístupů pod hesly a omezení přístupových práv odpovídajícímu rozsahu pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců. Knihovna zajišťuje v souladu s bezpečnostními standardy zálohování osobních údajů. K těmto zálohám má přístup jen pověřený zaměstnanec knihovny, který je oprávněn užít data jen v případě nutné obnovy dat; nikoliv však data již vymazaná či anonymizovaná.

6. Práva uživatele knihovny

1/ Právo na přístup k osobním údajům
Uživatel má právo na přístup ke všem zpracovávaným osobním údajům. Na jeho žádost mu knihovna poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů ve strojově čitelném formátu, případně umožní náhled do uzavřené smlouvy a do dalších dokladů u ní uložených. Knihovna poskytuje přístup k některým osobním údajům též prostřednictvím čtenářského konta.
2/ Právo na opravu osobních údajů
Pokud uživatel požádá o opravu změněných osobních údajů (nebo zjištěných nesprávně uváděných údajů z jakéhokoliv jiného důvodu), provede knihovna jejich opravu poté, co bude moci změněné údaje ověřit (např. z nového dokladu totožnosti). Další kontaktní adresu, emailovou adresu a telefonní číslo může uživatel změnit též online po přihlášení do svého čtenářského konta.
3/ Právo na výmaz osobních údajů
Uživatel má právo na výmaz svých osobních údajů, které by knihovna zpracovávala neoprávněně.
4/ Právo na omezení zpracování osobních údajů
Uživatel má právo na blokaci svých osobních údajů za podmínek uvedených v čl. 18 Nařízení o ochraně osobních údajů (zejména bude-li vznesena námitka, existuje spor o oprávněnosti zpracování údajů).
5/ Právo na přenositelnost osobních údajů
Uživatel má právo, aby mu knihovna poskytla automatizovaně zpracovávané osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, případně aby tyto údaje předala jinému správci, je-li to technicky proveditelné.
6/ Právo na odvolání uděleného souhlasu
Pokud uživatel udělí souhlas se zpracováním osobních údajů pro vymezené účely, má právo tento souhlas kdykoliv odvolat.
7/ Právo na námitku
Uživatel má právo vznést námitku, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu (kamerový systém, obhajoba právních nároků). V takovém případě je ChK povinna přezkoumat, zda oprávněný zájem Chk převažuje nad oprávněným zájmem uživatele.
8/ Právo na podání stížnosti
Uživatel má právo obrátit se kdykoliv se svou stížností na knihovnu, na Pověřence pro ochranu osobních údajů Magistrátu města Chomutova, případně podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 či požádat o soudní ochranu.
9/ Způsob uplatnění práv
Pro uplatnění svých práv uvedených shora může uživatel kontaktovat oprávněnou osobu na straně knihovny: Bc. Lenku Řáhovou (e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) či tato práva uplatnit osobně při návštěvě knihovny.
Knihovna je povinna bezplatně informovat uživatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do 1 měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další 2 měsíce. Pokud by knihovna nevyhověla žádosti, bude uživatel informován bezodkladně (nejpozději do 1 měsíce) o důvodech nevyhovění.
V některých případech vymezených legislativou není knihovna povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech knihovna může uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady nebo odmítnout žádosti vyhovět. Pokud knihovna obdrží žádost, ale bude mít důvodné pochybnosti o totožnosti odesílatele žádosti, může požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení totožnosti žadatele.
Komplexní informaci o zpracovávaných osobních údajích v souladu s čl. 13 GDPR naleznete
na www.chomutovskaknihovna.cz.

Tento vnitřní předpis nabývá platnosti dne 16. 10. 2020.

Mgr. Bedřich Fryč, ředitel Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace

Nahoru na obsah

Příloha č. 2
Provozní řád šatny Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace

1/ Šatna je umístěna v přízemí knihovny.
2/ Uživatelům ChK je umožněno ukládat po dobu návštěvy svůj svrchní oděv včetně zavazadel do samoobslužných uzamykatelných skříněk v šatně. Provoz skříněk v šatně odpovídá provozní době oddělení beletrie.
3/ Uzamčení skříněk je podmíněno vložením mince v hodnotě 10 Kč do zámkového systému. Po otevření skříňky klíčem systém minci vrátí uživateli. ChK nezajišťuje rozměňování peněz.
4/ Každý uživatel, který použije šatní skříňku, je povinen dodržovat návod na obsluhu zamykání a odemykání skříněk. Návod je umístěn na každé skříňce.
5/ Skříňky neplní funkci trezoru. Cenné předměty jako např. peněžní hotovost, kreditní karty, osobní doklady, fotoaparáty, notebooky apod. se nedoporučuje ponechávat ve skříňkách.
6/ Úschovu nadměrných zavazadel, která se nevejdou do šatních skříněk, ChK neprovádí.
7/ Do skříněk je zakázáno ukládat potraviny podléhající rychlé zkáze, zbraně a jiné nebezpečné, návykové nebo jedovaté látky a předměty, které by mohly skříňku poškodit.
8/ Násilné otevření skříňky je považováno za vloupání a tato událost bude nahlášena Policii ČR. Následně bude postupováno v souladu s platnými zákony ČR. Viník uhradí náklady odpovídající vzniklé škodě.
9/ V případě, že skříňka, kterou uživatel použil, nepůjde otevřít nebo se vyskytnou jiné technické závady na skříňce, ohlásí tuto skutečnost pracovnicím u výpůjčního pultu v oddělení beletrie, kde bude zahájeno řešení této situace.
10/ Ztrátu klíče ohlásí uživatel pracovnicím u výpůjčního pultu v oddělení beletrie. V tomto případě bude obsah skříňky uživateli vydán až následující pracovní den, a to po předložení občanského průkazu.
11/ Skříňka, která zůstane uzamčena, bude nejpozději po 1 měsíci otevřena. Uložený obsah skříňky bude zlikvidován a skříňka znovu zprovozněna.
12/ Prostor šatny je monitorován kamerovým systémem.

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne: 16. 10. 2020.

Mgr. Bedřich Fryč, ředitel Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace

Nahoru na obsah

 

Příloha č. 3
Ceník Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace platný od 1. 1. 2023

 

REGISTRAČNÍ POPLATKY / ROK

Druh průkazky

Cena

Dospělý

Následná možnost rodinné slevy: další členové rodiny 50% sleva na registraci*

250,- Kč

Senior**

125,- Kč

Senior starší 75 let

zdarma

Držitel průkazu ZTP a ZTP/P

zdarma

Dítě do 6 let včetně

(Bookstart, Knihánek)

zdarma

1. třída ZŠ

(pravidelné návštěvy s pedagogem - registrovat se lze pouze od září do ledna)

zdarma

Dítě 7 – 15 let

60,- Kč

Student, učni do 26 let ***

160,- Kč

Organizace (kolektivní člen)

500,- Kč

Jednorázová registrace pro prezenční výpůjčku

20,- Kč

*vztahuje se na jednoho dalšího dospělého a jejich děti (dospělý se musí prokázat stejným trvalým bydlištěm, dítě do 15 let musí být registrováno za přítomnosti již registrovaného rodiče, od 18 do 26 let se musí zájemce o rodinnou slevu prokázat potvrzením o studiu, na pracující dospělé děti se sleva nevztahuje)
** senior získá slevu dosažením 65 let věku nebo předložením důchodového výměru při první registraci
*** po předložení dokladu o studiu

 

REZERVAČNÍ POPLATKY

Rezervace 1 dokumentu nebo

tzv. odložení z poličky*

10,- Kč

Forma doručení zprávy

Poplatek za doručení

Poplatek celkem

e-mail

zdarma

10,- Kč

SMS

zdarma

10,- Kč

poštou

dle akt. ceníku České pošty, s.p.

-

*včetně vnitřní meziknihovní výpůjční služby

 

SANKČNÍ POPLATKY*

1. upomínka (bez odeslání)

Termín: 1. den po uplynutí výpůjční doby

15,- Kč

2. upomínka

Termín: 31. den po uplynutí výpůjční doby

30,- Kč

3. upomínka

Termín: 61. den po uplynutí výpůjční doby

60,- Kč

4. upomínka

Termín: 91. den po uplynutí výpůjční doby

120,- Kč

* v případě odeslání upomínky poštou účtujeme poštovné dle akt. ceníku České pošty, s.p.

 

MVS – meziknihovní výpůjční služba

Poštovné za knihovní jednotku

70,- Kč

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba je účtována dle poplatků určených Národní knihovnou ČR - ceník k nahlédnutí v oddělení naučné literatury. 

 

OSTATNÍ POPLATKY

Vystavení duplikátu čtenářského průkazu

50,- Kč

Poškození obalu

10,- Kč

Poškození čárového kódu

10,- Kč

Ztráta, zničení nebo nevrácení knihovní jednotky

aktuální cena jednotky

 + 50,- Kč (za knihovnické zpracování)

Částečné poškození knihovní jednotky

do výše 50% aktuální ceny

Ztráta, zničení nebo nevrácení knihovní jednotky zapůjčené z jiné knihovny (v rámci meziknihovní výpůjční služby)

aktuální cena jednotky (popř. další náhrady), které stanoví dodávající knihovna + 200,- Kč

Zapůjčení čtečky e-knih

vratná kauce 1 000,- Kč

 

PRÁCE NA PC

Registrovaný uživatel

zdarma

Neregistrovaný uživatel

20,- Kč / 30 minut

 

TISK NA PLOTRU (papír 130g/m2)*

Formát A0

150,- Kč

Formát A1

80,- Kč

Formát A2

40,- Kč

*jiné druhy papíru budou účtovány dle ceny materiálu

Cena za grafické práce 420,-/hodinu.

 

KOPÍROVÁNÍ / TISK

Formát A5 ČB

                                      jednostranně / oboustranně

   2,- / 3,- Kč                

Formát A4 ČB

                                      jednostranně / oboustranně

   3,- / 5,- Kč                

Formát A3 ČB

                                      jednostranně / oboustranně

   5,- / 10,- Kč

Formát A5 barva

                                      jednostranně / oboustranně

   4,- / 7,- Kč

Formát A4 barva

                                      jednostranně / oboustranně

   7,- / 15,- Kč

Formát A3 barva

                                      jednostranně / oboustranně

  15,- / 30,- Kč

 

SKENOVÁNÍ

Registrovaný uživatel

zdarma

Do 10 listů předlohy

12,- Kč

Nad 10 listů předlohy

25,- Kč

 

OBALOVÁNÍ UČEBNIC / 1 ks

Do velikosti formátu A5

6,- Kč

Do velikosti formátu A4

12,- Kč

Do velikosti formátu A3

18,- Kč

 

LAMINOVÁNÍ

Do velikosti formátu A5

12,- Kč

Do velikosti formátu A4

18,- Kč

Do velikosti formátu A3

25,- Kč

 

KROUŽKOVÁ VAZBA

Formát A4

42,- Kč

 

PRODEJ VYŘAZENÉHO KNIHOVNÍHO FONDU

Kniha, CD, DVD

10,- Kč

Časopis

3,- Kč

 

VÝROBA PLACKY

Placka - špendlík

10,- Kč

Placka - magnet

15,- Kč

Nahoru na obsah

Příloha č. 4
Smlouva o výpůjčce čtečky e-knih

Stáhnout smlouvu (Formát PDF)

 

Příloha č. 5
Provozní řád WiFi sítě Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace

Síť nesmí být používána ke komerčním účelům. Provoz sítě podléhá platné legislativě, směrnicím EU, pravidlům ČTÚ a dalším.
1/ Úvodní ustanovení:
a) Provozní řád WiFi sítě ChK (dále jen Řád) upravuje podmínky využívání bezdrátové sítě ChK.
b) Sítí ChK (dále jen Síť) se rozumí skupina vysílačů (Access Point, dále jen AP) na frekvenci 2,4 GHz umístěných v budově knihovny:
- studovna, 2. patro
- dětská herna, 2. patro.
AP lze identifikovat pomocí tzv. SSID, které je v Síti nastaveno na: ChK_studovna a ChK_herna_2P.
c) Uživatelem se pro účely tohoto Řádu rozumí osoba využívající služeb knihovny, která má v místě připojení dostatečně kvalitní signál pro využívání Sítě. Pro příjem je potřeba splnit dvě technické podmínky:
- být v dosahu signálu alespoň jednoho z AP Sítě,
- mít zařízení pro příjem internetového signálu technologií WiFi.
d) Uživatel nesmí služby dle tohoto Řádu užívat k účelům a způsoby odporujícím právním předpisům České republiky, vnitřním směrnicím ChK a tomuto Provoznímu řádu.
Zahlcování Sítě nadměrným objemem dat, poskytnutí přístupu do Sítě třetí neoprávněné osobě, využívání Sítě pro účely podnikání nebo k jakýmkoliv jiným komerčním účelům, užívání Sítě v rozporu se zákony ČR nebo zasílání nevyžádaných zpráv se považuje za závažné porušení uvedených podmínek. Uživatel se zavazuje, že veškerá omezení a povinnosti uvedené v tomto Řádu bude dodržovat a respektovat.
2/ Pravidla pro připojení k síti:
a) ChK zajišťuje plynulý chod AP bez zbytečně dlouhých výpadků. AP mohou být v případě potřeby odstaveny na nezbytně nutnou dobu a to i bez předchozího upozornění uživatelů.
b) Síť umožňuje neomezené vyhledávání informací. V síti je zapnuto WPA2 s šifrovacími klíči na přístupových bodech. Síť přiděluje privátní dynamickou IP adresu, nikoli reálnou ani pevnou IP adresu. Vzhledem k zajištění plynulého chodu pro všechny uživatele je nežádoucí dlouhé a souvislé stahování velkého množství dat. Na stránky (adresy) obsahující erotiku, pornografii, poskytující data, která jsou předmětem ochrany autorského zákona, mající rasistický, fašistický, teroristický či jinak nebezpečný obsah bude bez předchozího upozornění omezen přístup. ChK může nastavit aktuálně pravidla povolených a nepovolených přístupů podle vývoje legislativy.
c) Uživatel je povinen používat pouze IP adresu, kterou dostane přidělenou od DHCP serveru ChK. Bude-li zjištěno používáním IP adres, které uživatel nezískal od DHCP serveru, má ChK právo za hrubé porušení pravidel bez náhrady zamezit uživateli další připojování k Síti a to okamžitě, bez nutnosti uživatele o tomto faktu informovat.
d) ChK neposkytuje uživatelům technické zařízení k využívání této služby. Zaměstnanci nezajišťují konfiguraci vlastních zařízení uživatelů, ani neposkytují žádnou podporu.
e) Připojení k WiFi síti mohou využívat uživatelé oddělení studovny a dětské herny po poskytnutí přístupového hesla obsluhou.
f) Uživatel je povinen používat pouze zařízení schválené pro provoz v ČR s výkonem odpovídajícím normám vydaných Českým telekomunikačním úřadem, které jsou veřejně k dispozici na www.ctu.cz.
g) Na službu WiFi sítě není právní nárok a ChK neodpovídá za škody, které mohou uživatelům vzniknout v důsledku přerušení nebo snížení kvality připojení. ChK rovněž neodpovídá za závazky uživatelů vůči třetím osobám, jež by mohly z činnosti uživatelů vyplynout. Při využívání služby WiFi sítě jsou uživatelé povinni dodržovat adekvátním způsobem Pokyny a pravidla pro přístup k internetu v knihovně a ostatní ustanovení KŘ.
3/ Řízení provozu v síti:
a) Ve WiFi síti je zakázán veškerý provoz mimo takového, pro který je WiFi síť určena. WiFi síť je koncipována pro základní omezené připojení návštěvníků knihovny k internetu za účelem získávání informací z webových stránek, vzdělávání se, e-mailové komunikace a komunikace se samosprávou a státní správou.
b) Ve WiFi síti není povoleno používat P2P (Peer to Peer) sítě. Jako nežádoucí je hodnoceno i dlouhé, souvislé stahování velkého množství dat, protože jsou tímto omezeni další uživatelé. Jako dlouhé stahování je hodnocen takový přenos dat, který trvá souvisle déle než 2 hodiny.
c) Rychlost přenosu ani odezvy nejsou ve WiFi síti garantovány.
d) Ve WiFi síti není dovoleno spouštět vlastní DHCP server.
e) ChK je oprávněna okamžitě zamezit připojení uživatele ohrožujícího svým chováním infrastrukturu ChK. Především platí nulová tolerance ke spamování (rozesílání nevyžádané pošty) či snahy o kompromitaci ostatních.
f) Provoz ve WiFi síti je monitorován a důležité informace o přístupech k jednotlivým službám jsou ukládány po dobu nezbytně nutnou. V případě potřeby mohou být tyto informace na vyžádání předány Policii ČR či jiným kompetentním orgánům.
4/ Hlášení problémů s WiFi sítí:
a) Problémy s WiFi sítí mohou uživatelé nahlásit na emailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
b) Je potřeba počítat s možností zahlcení či občasného narušení frekvenčního pásma. ChK není schopna řešit takovéto krátkodobé snížení kvality signálu. Dlouhodobé rušení kvality signálu je ChK řešeno změnou vysílacího kanálu.
5/ Závěrečná ustanovení
a) Připojením k WiFi síti je uživatel vázán tímto Řádem.

 

Tento Provozní řád nabývá účinnosti dne 22. 7. 2020.
Mgr. Bedřich Fryč, ředitel Chomutovské knihovny, příspěvkové organizace

 

Příloha č. 6
Dohoda o peněžní náhradě vypůjčené knihovní jednotky nedostupné na trhu nebo jinak cenné

Stáhnout dohodu o peněžní náhradě (Formát PDF)

Nahoru na obsah

© 2015 - Knihovna Chomutov a Jan Džambasov